Terms of service


1. AVTALE

Avtalen mellom kj√łper og selger best√•r av opplysningene selgeren gir om kj√łpet i bestillingsl√łsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kj√łpet i bestillingsl√łsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilk√•rene i salgsbetingelsene, g√•r direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsl√łsningen foran salgsbetingelsene, s√• fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. PARTENE

Selger: Hanne Matos & Nils David M.H.
Firmanavn: NATUR ALPAKKA MERÅKER AS
Kontaktadresse: S√łrsidveien 124, 7530 MER√ÖKER
E-post: post@scandinaviansupply.no
Telefonnummer: 40621255 / 98817147
Organisasjonsnummer: 919 280 719
Kj√łper er den personen som foretar bestillingen.

3. PRISER

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kj√łperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsl√łsningen f√łr bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1).

4. AVTALEINNG√ÖELSE

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.


5. KJ√ėPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kj√łperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kj√łperens krav dersom gjennomf√łringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kj√łperen, uten risiko for at kj√łperen ikke f√•r dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kj√łperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to fors√łk p√• retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger s√¶rlige grunner som gj√łr at ytterligere fors√łk er rimelig. Selv om kj√łperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren s√łrger for slik retting eller omlevering, kan kj√łperen ikke kreve prisavslag eller heving.


Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kj√łperen kreve forholdsmessig prisavslag.

‚Äč

Heving: I stedet for prisavslag kan kj√łperen heve avtalen, unntatt n√•r mangelen er uvesentlig.

‚Äč

Erstatning: Kj√łperen kan ogs√• kreve erstatning for √łkonomisk tap han eller hun lider som f√łlge av at varen har en mangel jf. forbrukerkj√łpslovens ¬ß 33.
Kj√łperen m√• melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

6. SELGERENS RETTIGHETER VED KJ√ėPERENS MISLIGHOLD

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kj√łperen. Selgeren kan ogs√• etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.


Oppfyllelse: Dersom kj√łperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kj√łpesummen er betalt. Selgeren kan ogs√• heve kj√łpet dersom kj√łperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen l√łper, med mindre kj√łperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

‚Äč

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kj√łperen for √łkonomisk tap han eller
hun lider som f√łlge av kontraktsbrudd fra kj√łperens side jf. forbrukerkj√łpslovens ¬ß 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kj√łperen ikke betaler kj√łpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kj√łpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til inkasso, og kj√łperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10 Gebyr ved uavhentede ikke forskuddsbetalte varer: Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kj√łper med et gebyr p√• kr 59.- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 √•r.

7. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb√¶rer dermed ingen begrensninger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.