Shipping policy

1. ORDREBEKREFTELSE

N√•r selgeren har mottatt kj√łperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved √• sende en ordrebekreftelse til kj√łperen. Det anbefales at kj√łperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, b√łr kj√łperen ta kontakt med selger s√• snart som mulig.

2. BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen. Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kj√łpesummen p√• kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. 4 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift ¬ß 16. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgj√łret for kj√łpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medf√łrer at brukerens konto blir belastet og bel√łpet blir overf√łrt til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkj√łp m.m. komme til anvendelse. 5 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kj√łperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kj√łperen mottar forsendelsen. Har selgeren s√¶rskilt behov for √• kreve forskuddsbetaling fra kj√łperen, for eksempel ved tilvirkningskj√łp, kan selgeren kreve dette. Kj√łpere under 18 √•r kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

3. LEVERING M.V.

Levering av varen fra selgeren til kj√łperen skjer p√• den m√•te, p√• det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsl√łsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremg√•r av bestillingsl√łsningen, skal selgeren levere varen til kj√łper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren s√łrge for at varen blir sendt til kj√łperen, plikter han √• f√• varen fraktet til bestemmelsesstedet p√• egnet m√•te og p√• vanlige vilk√•r for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kj√łperen med mindre annet er s√¶rskilt avtalt mellom partene.


4. RISIKO FOR VAREN

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łperen n√•r tingen er overtatt av kj√łperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kj√łperen unnlater √• overta en vare som er stilt til hans eller hennes r√•dighet etter avtalen, har kj√łperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

5. UNDERS√ėKELSE AV VAREN

N√•r kj√łperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning unders√łker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, m√• kj√łperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.
6. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR √Ö MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, m√• kj√łperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Fristen kan aldri v√¶re kortere enn to m√•neder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon m√• likevel skje senest to √•r etter at kj√łperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem √•r. Ved forsinkelse m√• krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kj√łperen ogs√• velge √• reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter b√łr v√¶re skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

7. KJ√ėPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSER

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.


Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen p√• leveringstidspunktet, kan kj√łperen fastholde kj√łpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kj√łperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkj√łp m.m. ¬ß 8. selgeren at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.


Heving: Kj√łperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kj√łperen har fastsatt. Kj√łperen kan likevel ikke heve avtalen menstilleggsfristen l√łper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.


Erstatning: Kj√łperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som f√łlge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkj√łpslovens ¬ß 24. Kj√łperen m√• melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.